HOME PAGE
ABOUT THIS SITE
KNOWING GOD
OTHER LANGUAGES
MEDIA CENTER
STORE LINKS
FLL DEVOTIONALS
CHILDREN'S FLL
BBBBBBB
HOW TO GET INVOLVED...
SHARE FLL
TELL YOUR FLL STORY
NEWS UPDATES
RELATED LINKS:
CREOLE HOME PAGE
CREOLE FLASH VIDEO

Creole Father's Love Letter


Lèt lanmou Papa-a

Pitit Mwen...

Mwen sonde'w, mwen konnen ki moun ou ye
Som 139:1

Mwen konnen lè'w chita ak lè'w kanpe
Som 139:2

Mwen wè'w , et mwen konnen lè w kouche,
ni lè wap mache
Som 139:3

Ata grenn cheve nan tèt ou yo, mwen konte
Matye 10:29-31

Mwen kreye ou nan potre pam
Jenez 1:27

Se nan mwen ou gen lavi
Travay 17:28

Mwen te konnen'w anvan menm mwen te ba ou lavi
nan vant manman 'w
Jeremi 1:5

Ou se moun mwen te chwazi
depi davans dapre plan mwen
Efezyen 1:11-12

Ou pat yon erè
Som 139:15

Tout sa ou ta pral fè te deja ekri nan liv mwen,
Som 139:16

Mwen te fikse davans tan, ak limit kote pou ou rete
Travay 17:26

Tout sa mwen fè se bèl bagay
Som 139:14

Se mwen ki te fome'w nan vant manman'w
Som 139:13

Mwen pa gen sans nan je sa ki pa tekonèt mwen yo
Jan 8:41-44

Mwen pat jam rale kom, ni fache ,
paske'm se vwè examp lanmou-an
1 Jan 4:16

Se lanmou pa'm ke map ban nou
1 Jan 3:1

Paske nou se pitit mwen et se mwen menm ki papa nou
1 Jan 3:1

Map ban nou pi bon bagay ke papa
nou ki sou tè sa pa janm ban nou deja
Matye 7:11

Mwen se pi bon papa ki genyen
Matye 5:48

Tout bon konprann soti nan mwen
Jak 3:17

Mwen konnen tout bezwen ou yo
Matye 6:31-33

Se mwen sèl ki konnen sam gen
nan tèt mwen pou ou
Jeremi 29:11

Mwen pap janm sispann renmen’w
Jeremi31:3

Plan pa’m pou ou pi plis pase grenn sab ki bo lanmè
Som 139:17-18

Mwen rejwi lè wap celebre non’m
Sofoni 3:17-18

Mwen pap janm sispann fè sa ki byen
Jeremi 32:40

Nou se pèp ke’m te chwazi-a
Egzod 19:5

Map travay ak tout kèm ak tout nanm mwen
Jeremi 33:3

Map fè’w konnen yon bann grow bagay
Jeremi 33:3

Si’w chache’m ak tout kè w wap jwen mwen
Detewonom 4:29

Pran plezi’w nan mwen e map ba ou tout sa ou renmen
Som 37:4

Se mwen ki ba ou anvi
Filipyen 2:13

M’kapab fè pi plis pase tout sa ou ka mande
Efezyen 3:20

Map ba ou espwa
2 Tesalonisyen 2:16

Map ankouraje ou nan tout lapenn
2 Korent 1: 3-4

Map deliver tout moun ki pèdi espwa
Som 34:18

Tankou you gado map okipe mouton’m yo
Ezayi 40:11

Map cheche tout dlo nan je’w
Revelasyon 21:4

Map refase tout doulè ou te sibi sou tè sa
Revelasyon 21:4

Mwen renmen’w menm jan mwen
renmen pitit mwen an Jezi
Jan 17:23

Nan Jezi mwen montre lanmou’m pou ou
Jan 17:26

Se bon potre pam li ye
Ebre 1:3

Li te vini pou montre ke mwen pou nou,
pa kont nou
Women 8:31

E li te fè ou konnen ke’m te vle byen avè’w anko
2 Korent 5:18

Jezi te mouri pou mwen menm avèk
ou ka vin zanmi anko
2 Korent 5:18-19

Mwen te voye pitit mwen mouri pou’m
te ka demontre lanmou’m pou ou
1 Jan 4:10

Mwen te renonse pwop Pitit mwen
pou’m te ka jwen lanmou pa’w
Women 8:32

Moun ki rekonèt pitit mwen an,
se mwen menm li rekonèt
1 Jan 2:23

Anyen pa ka retire lanmou’m pou ou
Women 8:38-39

Gen anpil kontantman nan syèl la lè yon moun ki tap fe
sa ki mal tounen vin jwen mwen
Lik 15:7

Mwen te toujou papa’w e map toujou papa’w
Efezyen 3:14-15

Kesyon pam se…
Eske ou vle vin pitit mwen ?
Jan 1:12-13

M’ap tann ou
Lik 15:11-32

Papa’w ki renmen’w nan.
Bondye ki tou pyisan-an


Permission To Copy:
Please feel free to copy this text and share it with your friends as long as you do so
free of charge and you include the following copyright information...
"Father's Love Letter Used By Permission Father Heart Communications
Copyright 1999-2008 Translated by Jean Dume. www.FathersLoveLetter.com"

Home / Contact Us / Terms Of Use / Partners / Links / Copyright Info
© Father Heart Communications